Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор       Баєв Сергiй Олександрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 07.04.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Вишнiвський ливарно-ковальський завод"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
08132, Київська обл., К-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Ломоносова, 1
4. Код за ЄДРПОУ
20591306
5. Міжміський код та телефон, факс
(04598) 7-22-62 (04598) 7-22-62
6. Електронна поштова адреса
vlkz@artem.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.vlkz.com.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
07.04.2017 припинено повноваження Член наглядової ради Державна акцiонерна холдингова компанiя "Артем" д/н 14307699
д/н
51.00005
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 07.04.17р. достроково припиненi повноваження члена наглядової ради Державної акцiонерної холдингової компанiї "Артем", код ЄДРПОУ 14307699, розмiр пакета акцiй - 51,00005%, термiн перебування на посадi 1 рiк. Рiшення загальних зборiв не мiстить обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб.
07.04.2017 припинено повноваження Член наглядової ради Грищенко Марина Анатолiївна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 07.04.17р. достроково припиненi повноваження члена наглядової ради Грищенко Марини Анатолiївни, пакетом акцiй не володiє, термiн перебування на посадi 1 рiк. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоду на розкриття паспортних даних. Рiшення загальних зборiв не мiстить обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб.
07.04.2017 припинено повноваження Член наглядової ради Смаль Станiслав Миколайович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 07.04.17р. достроково припиненi повноваження члена наглядової ради Смаля Станiслава Миколайовича, пакетом акцiй не володiє, термiн перебування на посадi 1 рiк. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоду на розкриття паспортних даних. Рiшення загальних зборiв не мiстить обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб.
07.04.2017 обрано Член наглядової ради Карпенко Антон Миколайович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 07.04.17р. обраний термiном на 3 роки член наглядової ради Карпенко Антон Миколайович - представник акцiонера Державної акцiонерної холдингової компанiї "Артем" (код ЄДРПОУ 14307699, розмiр пакета акцiй - 51,00005%), пакетом акцiй не володiє, iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв - ПАТ "Геркулес" - головний iнженер, ДАХК "Артем" - заступник директора департаменту, т.в.о. президента Компанiї-голови правлiння. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоду на розкриття паспортних даних. Рiшення загальних зборiв не мiстить обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб.
07.04.2017 обрано Член наглядової ради Грищенко Марина Анатолiївна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 07.04.17р. обрана термiном на 3 роки член наглядової ради Грищенко Марина Анатолiївна - представник акцiонера Державної акцiонерної холдингової компанiї "Артем" (код ЄДРПОУ 14307699, розмiр пакета акцiй - 51,00005%), пакетом акцiй не володiє, iншi посади, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв - ДАХК "Артем", вiце-президент. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоду на розкриття паспортних даних. Рiшення загальних зборiв не мiстить обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб.
07.04.2017 обрано Член наглядової ради Смаль Станiслав Миколайович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 07.04.17р. обраний термiном на 3 роки член наглядової ради Смаль Станiслав Миколайович - представник акцiонера Державної акцiонерної холдингової компанiї "Артем" (код ЄДРПОУ 14307699, розмiр пакета акцiй - 51,00005%), пакетом акцiй не володiє, iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв - ДАХК "Артем" - президент Компанiї-голова правлiння, почесний президент. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоду на розкриття паспортних даних. Рiшення загальних зборiв не мiстить обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб.