Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Директор       Баєв Сергiй Олександрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 13.04.2017
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИШНIВСЬКИЙ ЛИВАРНО-КОВАЛЬСЬКИЙ ЗАВОД"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
20591306
4. Місцезнаходження
Київська, Києво-Святошинський р-н, 08132, м.Вишневе, вул. Ломоносова, 1
5. Міжміський код, телефон та факс
(04598)7-22-62 489-23-22
6. Електронна поштова адреса
vlkz@artem.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Річна інформація опублікована у "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"  
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http://vlkz.com.ua в мережі Інтернет
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди X
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів X
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що в емiтента вiдсутня посада корпоративного секретаря. Iнформацiя про рейтингове агентство вiдсутня, тому що емiтент рейтингової оцiнки не отримував. Iнформацiя про облiгацiї вiдсутня, тому що емiтент в звiтному перiодi не випускав облiгацiй. Iнформацiя про iншi цiннi папери вiдсутня, тому що за звiтний перiод iншi цiннi папери не випускались. Iнформацiя про похiднi цiннi папери не надається в зв'язку з тим, що похiднi цiннi папери емiтент не випускав. Iнформацiя про викуп власних акцiй вiдсутня, тому що протягом звiтного перiоду викуп власних акцiй не проводився. Iнформацiя про обсяги виробництва, реалiзацiї основних видiв продукцiї та собiвартостi реалiзованої продукцiї не надається, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв не надається, тому що в звiтному перiодi не приймалися рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв. Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що в звiтному перiодi не приймалися рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня, тому що борговi цiннi папери не випускались. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не подається в зв'язку з вiдсутнiстю випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. Звiт про корпоративне управлiння вiдсутнiй, тому що емiтент не є фiнансовою установою.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИШНIВСЬКИЙ ЛИВАРНО-КОВАЛЬСЬКИЙ ЗАВОД"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
ААВ №156972
3. Дата проведення державної реєстрації
22.12.2000
4. Територія (область)
Київська
5. Статутний капітал (грн)
358331
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
51
8. Середня кількість працівників (осіб)
106
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
24.53" ЛИТТЯ ЛЕГКИХ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛIВ"
10. Органи управління підприємства
Загальнi збори акцiонерiв. Наглядова рада. Директор. Ревiзор.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "Укрсоцбанк"
2) МФО банку
300023
3) поточний рахунок
26000000034965
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ "Укрсоцбанк"
5) МФО банку
300023
6) поточний рахунок
26009010683943

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Придбання, зберiгання, знищення, використання прекурсорiв АВ 611816 19.01.2012 Державна служба України з контролю за наркотиками 19.01.2017
Опис Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї Товариство планує її продовжити.
 
Дiяльнiсть з використання джерел iонiзуючого випромiнювання ОВ 010776 16.08.2013 Пiвнiчна державна iнспекцiя з ядерної та радiацiйної безпеки Державної iнспекцiї ядерного регулюванн 16.08.2016
Опис Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї Товариство планує її продовжити.
 

13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

1) найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Артем-Банк"
2) організаційно-правова форма
112
3) код за ЄДРПОУ
26253023
4) місцезнаходження
04050, м. Київ, вул. Артема, 103
5) опис
ПрАТ "ВЛКЗ" придбало акцiї ПАТ "Артем-Банк" на суму 50 000 грн., в результатi чого володiє акцiями в розмiрi 0,0058% статутного капiталу.

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Мiнiстерство промислової полiтики України 00013942 03035Україна м.Київ вул. Сурiкова, 3 0
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 0

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Державна акцiонерна холдингова компанiя "Артем"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
14307699
4) рік народження**
0
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.03.2016 термiном на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi та внутрiшнiх положеннях товариства. Емiтент не виплачував посадовiй особi будь-яку винагороду. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 25.03.16р. переобрано члена наглядової ради. Член наглядової ради є акцiонером.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Грищенко Марина Анатолiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1968
5) освіта**
Вища, Київський технологiчний iнститут легкої промисловостi, економiст.
6) стаж роботи (років)**
29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Вiце-президент з питань економiки та управлiння ДАХК "Артем".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.03.2016 термiном на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi та внутрiшнiх положеннях товариства. Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 25.03.16р. переобрано члена наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Попередня посада, яку особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв - вiце-президент з питань економiки та управлiння ДАХК "Артем". Загальний стаж роботи 29 рокiв. Обiймає посаду вiце-президента з питань економiки та управлiння ДАХК "Артем" (04050, м.Київ, вул.Мельникова, 2/10). Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Член наглядової ради не є акцiонером, представником акцiонера, представником групи акцiонерiв, незалежним директором.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Смаль Станiслав Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1948
5) освіта**
Вища, Харкiвський авiацiйний iнститут за спецiальнiстю лiтакобудування, iнженер-механiк.
6) стаж роботи (років)**
50
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ДАХК "Артем" почесний президент
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.03.2016 термiном на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi та внутрiшнiх положеннях товариства. Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 25.03.16р. переобрано члена наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 50 рокiв. Попередня посада, яку особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв - президент компанiї - Голова Правлiння ДАХК "АРТЕМ", почесний президент ДАХК "Артем". Обiймає посаду почесного президента ДАХК "Артем" (04050, м.Київ, вул.Мельникова, 2/10). Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Член наглядової ради не є акцiонером, представником акцiонера, представником групи акцiонерiв, незалежним директором.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Баєв Сергiй Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1954
5) освіта**
Вища, Київський ордена Ленiна полiтехнiчний iнститут, iнженер-металург .
6) стаж роботи (років)**
45
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова правлiння ВАТ "ВЛКЗ" .
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2016 до 30.04.2017р.
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi та внутрiшнiх положеннях товариства. Винагорода виплачувалась у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису, дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати особа не надала. Згiдно з рiшенням наглядової ради продовжено повноваження директора. Попередня посада, яку особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв - голова правлiння ВАТ "ВЛКЗ". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 45 рокiв. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Ревiзор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Усатюк Свiтлана Вiкторiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1989
5) освіта**
Вища,Київський унiверситет туризму економiки i права, економiчна.
6) стаж роботи (років)**
11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ДАХК "Артем", бухгалтер.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.03.2016 термiном на 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi та внутрiшнiх положеннях товариства. Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 31.03.16р. обрано ревiзора. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 11 рокiв. Попередня посада, яку особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв - бухгалтер ДАХК "Артем". Обiймає посаду бухгалтера ДАХК "Артем" (04050, м.Київ, вул.Мельникова, 2/10). Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Нечипорук Оксана Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1977
5) освіта**
Вища, Нацiональний аграрний унiверситет, економiст-бухгалтер
6) стаж роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "ВЛКЗ" , заступник головного бухгалтера.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.02.2006 укладено безстроковий трудовий договiр
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода виплачувалась у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису, дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати особа не надала. Змiн персонального складу на данiй посадi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 20 рокiв. Попередня посада, яку особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв - головний бухгалтер ПрАТ "ВЛКЗ". Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова наглядової ради Державна акцiонерна холдингова компанiя "Артем" 14307699 730996 51.0000530236 730996 0 0 0
Член наглядової ради Грищенко Марина Анатолiївна д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
Член наглядової ради Смаль Станiслав Миколайович д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
Директор Баєв Сергiй Олександрович д/н д/н д/н 150808 10.52155688456 150808 0 0 0
Ревiзор Усатюк Свiтлана Вiкторiвна д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
Головний бухгалтер Нечипорук Оксана Iванiвна д/н д/н д/н 3060 0.21348976226 3060 0 0 0
Усього 884864 61.73509967042 884864 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
ДАХК "Артем" 14307699 04050 м. Київ Шевченкiвський м.Київ вул. Мельникова, 2/10 730996 51 730996 0 0 0
ТОВ "Перша iнвестицiйна компанiя" 23534282 03040 м. Київ Голосiївський м.Київ вул. Стельмаха, 10-А 266522 18.595 266522 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Фiзична особа д/н д/н д/н 150808 10.52155688456 150808 0 0 0
Усього 1148326 80.116289129325 1148326 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 25.03.2016
Кворум зборів** 75.91
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту директора за 2015 рiк. 3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради за 2015 рiк. 4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзора за 2015 рiк. 5. Затвердження рiчного звiту за 2015 рiк. 6. Розподiл прибутку i збиткiв за 2015 рiк. 7. Припинення повноважень ревiзора. 8. Обрання ревiзора. 9. Затвердження умов цивiльно-правового договору, що укладатиметься з ревiзором, встановлення розмiру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договору (контракту) з ревiзором. 10. Припинення повноважень членiв наглядової ради. 11. Обрання членiв наглядової ради. 12. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами наглядової ради. 13. Попереднє схвалення значних правочинiв. Всi питання порядку денного було розглянуто. Звiти товариства затвердженi. Прийнято рiшення про розподiл прибутку та виплату дивiдендiв. Обрано нових членiв наглядової ради та ревiзора, затверджено умови договорiв з ними, обрано особу уповноважену на пiдписання таких договорiв. Попередньо схавалено вчинення значних правочинiв. Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного не було.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 17.06.2016
Кворум зборів** 61.36
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання лiчильної комiсiї. 2. Про змiни в розподiлi прибутку за результатами 2015 р. Проведення позачергових загальних зборiв iнiцiювала наглядова рада в порядку ч.5 статтi 47 Закону України "Про акцiонернi товариства" згiдно якого подання пропозицiй до перелiку питань проекту порядку денного не передбачено. Всi питання порядку денного було розглянуто: обрано лiчильну комiсiю та прийнято рiшення про змiни в розподiлi прибутку за результатами 2015р.

9. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 176012 0 973944 0
Нарахувані дивіденди на одну акцію, грн. 0.12 0 0.68 0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн. 0 0 868533.18 0
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 22.06.2016
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату
Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату 24.06.2016/666809.54грн
26.08.2016/126031.64грн
28.12.2016/75692.00грн
Опис Дивiденди за результатами перiоду, що передував звiтному виплачувались на пiдставi рiшення загальних зборiв 25.03.16р. в повному обсязi. Виплата всiєї суми дивiдендiв здiйснювалась в строк, що не перевищує шiсть мiсяцiв з дня прийняття рiшення безпосередньо акцiонерам.
Рiшення про виплату дивiдендiв за результатами звiтного перiоду прийнято 07.04.17р. Виплата всiєї суми дивiдендiв здiйснюється в строк, що не перевищує шiсть мiсяцiв з дня прийняття рiшення безпосередньо акцiонерам в повному обсязi.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071 м. Київ Подiльський м. Київ вул. Нижнiй Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності -
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ -
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон (044) 591-04-04
Факс (044) 591-04-04
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть, а саме депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть, а саме депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiнансова компанiя "КУБ"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 32999754
Місцезнаходження 01013 м. Київ Голосiївський м. Київ вул. Камишинська, б. 4, оф. 11
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №286702
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 29.10.2013
Міжміський код та телефон (044) 277-77-72
Факс (044)277-77-72
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БЕНТАМС АУДИТ"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 40182892
Місцезнаходження 04070 м. Київ д/н м. Київ вул. Татарська, буд. 7, офiс 89
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 326/3
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.06.2016
Міжміський код та телефон 044-492-25-43
Факс 044-492-25-43
Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть
Опис Аудиторська дiяльнiсть

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне акцiонерне товариство "Граве Україна страхування життя"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 25399836
Місцезнаходження 01001 м. Київ Печерський м. Київ вул. Хрещатик, буд 15 оф 43.
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Серiя АВ №499099
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 09.11.2010
Міжміський код та телефон 044-490-59-11
Факс 044-490-59-11
Вид діяльності Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування життя
Опис Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування життя

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
29.12.2001 624/10/1/2001 Територiальне управлiння ДКЦПФР в м.Києвi та Київськiй обл. UA4000133151 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.25 1433324 358331 100
Опис У звiтному перiодi торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшньому та зовнiшньому ринках не здiйснювалась, факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента вiдсутнi. Емiтент не здiйснював додаткову емiсiю акцiй.
 

XI. Опис бізнесу

Вiдкрите акцiонерне товариство "Вишнiвський ливарно-ковальський завод" засноване згiдно з Наказом Мiнiстерства промислової полiтики України вiд 31 грудня 1998 року №485 шляхом перетворення Державного пiдприємства "Вишнiвський ливарно-ковальський завод" у вiдкрите акцiонерне товариство на пiдставi Постанови Кабiнету мiнiстрiв України вiд 28 вересня 1996 року №1181 "Про створення Державної акцiонерної холдингової компанiї "Артем". Найменування Вiдкритого акцiонерного товариства "Вишнiвський ливарно-ковальський завод" змiнено на Приватне акцiонерне товариство "Вишнiвський ливарно-ковальський завод" рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Вiдкритого акцiонерного товариства "Вишнiвський ливарно-ковальський завод" (протокол №1 вiд 24.03.2011р.) у зв'язку з приведенням у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства". Злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу в звiтному перiодi не було.
 
Вищим органом товариства є загальнi збори акцiонерiв. Керiвництво поточною дiяльнiстю та роботою пiдприємства здiйснює директор. Дiяльнiсть директора контролює наглядова рада, на чолi з головою наглядової ради. Контроль за фiнансово-господарською дiяльностю забезпечує ревiзор. Фiлiй та дочiрнiх пiдприємств товариства, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв немає. Змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не було.
 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 102 особи, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 2 особи, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 7 осiб. Фонд оплати працi - 8234 тис. грн. Вiдносно попереднього року фонд оплати працi збiльшився на 470 тис. грн.(5,7%), це пояснюється ростом виробництва. Основною метою кадрової полiтики є своєчасне забезпечення оптимального балансу процесiв комплектування, збереження персоналу, його розвитку вiдповiдно до потреб товариства. Цiлi кадрової полiтики товариства: - своєчасне забезпечення Товариства персоналом необхiдної якостi у необхiднiй чисельностi.
 
Емiтент входить до складу Державної акцiонерної холдингової компанiї "Артем" (мiсцезнаходження 04050, м.Київ, вул. Мельникова, 2/10). Державна акцiонерна холдингова компанiя "Артем" створена з метою забезпечення серiйного виробництво нових зразкiв товарiв народного споживання, технологiчного обладнання для промисловостi, медичної технiки, тощо. ДАХК "Артем" заснована Мiнiстерством машинобудування, вiйськово-промислового комплексу i конверсiї (Мiнмашпром) вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 вересня 1996 року №1181 шляхом перетворення державного пiдприємства "Київське виробниче об'єднання iменi Артема" у Державну акцiонерну холдингову компанiю "Артем" вiдповiдно до Законiв України "Про приватизацiю державного майна", "Про господарськi товариства" та Положення про холдинговi компанiї, що створюються в процесi корпоратизацiї та приватизацiї. ПрАТ "Вишнiвський ливарно-ковальський завод" з моменту заснування входить до складу ДАХК "Артем".
 
Емiтент не проводить з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами спiльної дiяльностi та не отримує фiнансового доходу вiд цiєї дiяльностi.
 
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.
 
ПрАТ "ВЛКЗ" здiйснює свою дiяльнiсть дотримуючись чинного законодавства, облiк на пiдприємствi ведеться, згiдно положень( стандартiв) бухгалтерського облiку та ЗУ № 996-XIV вiд 16.07.1999 року " Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", а також положень податкового кодексу України №2755-VI вiд 02.12.2010 року. На пiдприємствi застосовується прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї, метод оцiнки вартостi запасiв "фiфо".
 
Товариство створене з метою отримання прибутку за рахунок наукової, виробничої та пiдприємницької дiяльностi у сферi машинобудування. ПрАТ "ВЛКЗ" спецiалiзується на випуску фасованих вiдливок i поковок iз чорних i кольорових сплавiв. Основними видами продукцiї є: Точнi стальнi вiдливки по виплавлюваним моделям; Литво в разовi пiщано-глинянi форми; Литво пiд тиском iз алюмiнiю i цинкових сплавiв; Литво в металiчнi форми (кокiлi) iз алюмiнiєвих i магнiєвих сплавiв; Поковки i штамповки iз чорних i кольорових сплавiв. Розподiл реалiзованої продукцiї вiдбувся наступним чином: продукцiя ливарного виробництва -15585тис. грн. (72,3%) та ковальського виробництва - 5950 тис. грн.(27,7%). Обсяг ескпортованої продукцiї 5599тис. грн. Виробництво не залежить вiд сезонних змiн. Ринками збуту є пiдприємства України. Укладений мiжнародний контракт з пiдприємством Молдови. Основнi клiєнти - ДАХК "Артем", ПАТ "Завод" Артемзварювання", ДП ЖМЗ "Вiзар", ДП "Красилiвський агрегатний завод", ДП КБ "Луч", ТОВ "ЛIМ", ТОВ "ПромТехПоставка". Основними ризиками в дiяльностi пiдприємства є нестабiльнiсть економiчної ситуацiї в країнi, валютного ринку, що обмежує можливостi прогнозування обсягiв виробництва на майбутнє, стрiмке пiдвищення цiн на енергоносiї, що спричиняє також рiст цiн на продукцiю металургiйного виробництва, через що пiдприємство змушене постiйно переглядати цiни на власну продукцiю, що насторожує замовникiв. Основними постачальниками матерiалiв та енергоресурсiв є ДАХК "Артем", ТОВ "Вiрс", ТОВ "АДМ", ТОВ "Вибiр-СК", ТОВ "ДОМЕТ" ТОВ "Вогнетривкомплект", ПАТ "Київоблгаз", ТОВ "Київоблгаз збут", ПАТ "Київобленерго", ТОВ "ВП "МеталКиївПласт", УДВП "Iзотоп", ТОВ "ТПК Сталекс".
 
За останнi п'ять рокiв балансова вартiсть основних засобiв виросла з 8054 тис. грн. у 2012 роцi до 8531 тис. грн. у 2016 роцi. Було здiйснено частковий ремонт ливарно-ковальського цеху, що збiльшило його балансову вартiсть на 27 тис. грн., закуплено 16 комп'ютерiв для налагодження облiку виробничих операцiй, було введено в дiю основних засобiв та iнших необоротних на суму 1071 тис. грн. придбано автомобiль ГАЗ-330232-288С, вартiстю 135 тис. грн., автоклав(стерилiзатор паровий), пральну машину для спецодягу, кондицiонери та насос ВВН, автомат газованої води, електричну плавильну пiч , тельфер електричний та введена в дiю система твердо-паливного обiгрiву рентген-лабораторiї. Лiквiдовано за п'ять рокiв основних засобiв, технiчно та морально застарiлих, вiдпрацювавши повний технологiчний ресурс на первiсною вартiстю 624 тис.грн. Залишкова вартiсть б'єктiв 1 тис. грн.
 
Протягом звiтного перiоду мiж емiтентом, з однiєї сторони, членами наглядової ради та виконавчого органу, з iншої сторони, правочини не укладались. Протягом звiтного перiоду мiж емiтентом, з однiєї сторони, i власником iстотної участi - ДАХК "Артем", з iншої сторони, укладено наступнi договори: - Договiр № 3 вiд 06 лютого 2013 року мiж ПрАТ "ВЛКЗ" та ДАХК "Артем" на виробництво продукцiї, надання послуг. Номенклатура виробiв i наданих послуг вказується в специфiкацiях. Сума договору станом на 31.12.2016 року - 7048419,83 грн.; - Договiр № 53 вiд 24.05.2013 мiж ДАХК "Артем" та ПрАТ "ВЛКЗ" на виробництво продукцiї та надання послуг. Сума договору на 31.12.2016 року - 264577,38 грн. Для визначення суми правочину емiтентом застосована наступна методика цiноутворення - середнi витрати плюс прибуток.
 
Склад основних засобiв: 1 група Будiвлi та споруди: будiвля насосної, ливарно-ковальський цех, корпус 105, ГРП, градирня корпусу 105; 2 група Машини та обладнання: компресори, печi газовi, електричнi печi, виробничi вентилятори, горизонтально-фрезернi станки, кувально-штампувальнi преси, молоти промисловi, дрiбометнi барабани; 3 група Транспортнi засоби: автомобiлi ГАЗ 2410 та ГАЗ 330214; ГАЗ -330232; 4 група Iнструменти, прилади, iнвентар: вимiрювальнi пристрої, комп'ютери, ксерокси та iн. Всi активи пiдприємства використовуються у виробничiй дiяльностi пiдприємства, знаходяться та експлуатуються у будiвлi ливарно-ковальського цеху. Офiснi та складськi примiщення а також виробничi потужностi, що використовувались у виробничiй дiяльностi є його власнiстю. Також пiдприємство орендує виробниче примiщення у ДП ЖМЗ "Вiзар" на пiдставi Договору оренди № 255 вiд 14.02.2001 року, з щорiчною пролонгацiєю. Основнi засоби використовуються виключно у виробничiй дiяльностi товариства. Значна кiлькiсть основних фондiв всiх груп введенi в дiю в 70-80-х роках, повнiстю амортизувалися, але ще використовуються у виробничому процесi. Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.16 р. - 8531 тис. грн. Знос основних засобiв у 2016 роцi - 6668 тис. грн. Ступiнь зносу - 78,16%. У 2016 роцi надiйшло за рiк основних засобiв на суму 113 тис. грн., у т.ч.: - по групi "Машини та обладнання" на суму 42 тис. грн. - по групi "Iнструменти, прилади, iнвентар" на суму 12 тис. грн. - по групi "Iншi основнi засоби" на суму 18 тис. грн. - по групi "Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи" на суму 41 тис. грн. За 2016 рiк нараховано амортизацiї основних засобiв на суму 271 тис. грн. Обмеження та обтяження щодо використання майна вiдсутнi.
 
На сьогоднiшнiй день основною проблемою є нестабiльнiсть та невизначенiсть полiтичної та економiчної ситуацiї в країнi, постiйне пiдвищення цiни на природний газ. Коливання курсу валюти, нестабiльнiсть банкiвської системи та загальна криза в країнi призводить до зменшення замовлень у зв'язку з вимушеним пiдвищенням цiни.
 
Фактiв виплати штрафних санкцiй i компенсацiй за порушення законодавства в звiтному перiодi не було.
 
Фiнансування дiяльностi пiдприємства здiйснюється за рахунок отриманих вiд господарської дiяльностi доходiв.
 
Поточнi контракти та зобов'язання по ним, укладенi в 2016 роцi, виконанi повнiстю.
 
Впровадження у виробництво новiтнiх та енергозберiгаючих технологiй та тих, що забезпечують екологiчну безпеку в подальшому утвореннi на їх базi нових структур. Виготовлення високоякiсної продукцiї, конкурентоспроможної на вiтчизняному ринку Освоєння нових виробiв товарiв народного споживання. В минулому роцi пiдприємство почало виробляти чавуннi лавочки та столи, чавуннi мангали, огорожi для садiв та паркiв, пристовбуровi ажурнi решiтки та iншi види продукцiї, що дає можливiсть зацiкавити бiльшу кiлькiсть замовникiв. Данi заходи, при сприятливiй економiчнiй ситуацiї, гарантують зростання обсягiв виробництва, розширення ринкiв збуту та збiльшення прибутку.
 
Дослiдження та розробки в звiтному перiодi товариством не проводились.
 
Судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок року, стороною в яких виступає емiтент, або судовi справи, стороною в яких виступають посадовi особи емiтента - вiдсутнi.
 
д/н

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 2022 1863 0 0 2022 1863
будівлі та споруди 1043 976 0 0 1043 976
машини та обладнання 103 121 0 0 103 121
транспортні засоби 126 113 0 0 126 113
земельні ділянки
інші 750 653 0 0 750 653
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 2022 1863 0 0 2022 1863
Опис Основнi засоби використовуються виключно у виробничiй дiяльностi товариства. Значна кiлькiсть основних фондiв всiх груп введенi в дiю в 70-80-х роках, повнiстю амортизувалися, але ще використовуються у виробничому процесi. Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.16 р. - 8531 тис. грн. Знос основних засобiв у 2016 роцi - 6668 тис. грн. Ступiнь зносу - 78,16%. У 2016 роцi надiйшло за рiк основних засобiв на суму 113 тис. грн., у т.ч.: - по групi "Машини та обладнання" на суму 42 тис. грн. - по групi "Iнструменти, прилади, iнвентар" на суму 12 тис. грн. - по групi "Iншi основнi засоби" на суму 18 тис. грн. - по групi "Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи" на суму 41 тис. грн. За 2016 рiк нараховано амортизацiї основних засобiв на суму 271 тис. грн. Обмеження та обтяження щодо використання майна вiдсутнi.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 4856 5478
Статутний капітал (тис. грн.) 358 358
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 358 358
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв (4856.000 тис.грн.) бiльше статутного капiталу (358.000 тис.грн.), що вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 108 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 7383 X X
Усього зобов'язань X 7491 X X
Опис: д/н

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 25.03.2016 50000 10144 492.90
Опис 25.03.2016 року рiчними загальними зборами акцiонерiв було прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв на виготовлення продукцiї на граничну сукупну вартiсть 50000 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 10 144 тис. грн., спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 492,90%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 1350424 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 1025058 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 1021998 шт., «проти» - 0.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
25.03.2016 28.03.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
28.04.2016 28.04.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БЕНТАМС АУДИТ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 40182892
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 04070 вул. Татарська, буд. 7, офiс 89
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 326/3 30.06.2016
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Текст аудиторського висновку (звіту)

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(звiт незалежного аудитора)
Щодо фiнансової звiтностi
за 2016 рiк
Приватного акцiонерного товариства
«Вишнiвський ливарно-ковальський завод »
код за ЄДРПОУ —20591306
Наданий незалежною аудиторською фiрмою
ТОВ «БЕНТАМС АУДИТ»
2017 р.
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(звiт незалежного аудитора)
щодо фiнансової звiтностi
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВИШНIВСЬКИЙ ЛИВАРНО-КОВАЛЬСЬКИЙ ЗАВОД»
за перiод з 01.01.2016 р. по 31.12.2016 р.
по результатам перевiрки незалежною аудиторською фi-рмою ТОВ «БЕНТАМС АУДИТ»
згiдно з договором №14-1/03/17 вiд «14» березня 2017 р.
м. Київ «07» квiтня 2017 р.

АДРЕСАТ
Звiт незалежного аудитора призначається для власникiв цiнних паперiв та керiв-ництва Приватного акцiонерного товариства «Вишнiвський ливарно-ковальський завод», фiнансовий звiт якого перевiряється i може бути використаний для подан-ня до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.
ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
1. ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ
1.1. Основнi вiдомостi про Товариство
Повна назва Приватне акцiонерне товариство «Вишнiвський ливарно-ковальський завод»
Код за ЄДРПОУ 20591306
Мiсцезнаходження 08132,Україна, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Ломоносова, б.1
Дата видачi свiдоцтва про дер-жавну реєстрацiю Дата державної реєстрацiї: 20 червня 1994 року.
Номер запису: 13391070009003756
Основнi види дiяльностi 24.51 Лиття чавуну
24.52 Лиття сталi
24.53 Лиття легких кольорових металiв
24.54 Лиття iнших кольорових металiв
25.50 Кування, пресування, штампування, профiлюван-ня, порошкова металургiя
46.72 Оптова торгiвля металами та металевими рудами
Назва материнської (холдинго-вої) компанiї Державна акцiонерна холдингова компанiя «АРТЕМ»
Зареєстрований капiтал 358 тис. гривень
Директор Баєв Сергiй Олександрович
Головний бухгалтер Нечипорук Оксана Iванiвна

1.2. Опис аудиторської перевiрки
Аудиторською фiрмою «БЕНТАМС АУДИТ» була проведена аудиторська перевiр-ка рiчних фiнансових звiтiв Приватного акцiонерного товариства «Вишнiвський ли-варно-ковальський завод» (далi – Товариство), крiм статей цих звiтiв, що стосу-ються нарахування та сплати податкових платежiв та зборiв i їх похiдних статей, а саме: Баланс (Звiт про фiнансовий стан) ф.№1, Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) ф.№2, Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) ф.№3, Звiт про власний капiтал ф.№4, Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi ф.№5, складених за результатами господарювання за перiод що перевiрявся, з метою висловлення незалежної думки стосовно:
• фiнансової звiтностi Товариства в цiлому;
• розкриття iнформацiї Товариства в фiнансовiй звiтностi за видами активiв у вiдповiдностi з положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку в Украї-нi;
• розкриття iнформацiї Товариства в фiнансовiй звiтностi про зобов'язання у вiдповiдностi з положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку в Украї-нi;
• розкриття iнформацiї Товариства в фiнансовiй звiтностi про власний капiтал у вiдповiдностi з положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку в Укра-їнi;
• розкриття iнформацiї Товариства в фiнансовiй звiтностi про Статутний капi-тал (фонд) у вiдповiдностi з положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку в Українi;
• розкриття iнформацiї Товариства в фiнансовiй звiтностi щодо обсягу чистого прибутку у вiдповiдностi з положеннями (стандартами) бухгалтерського об-лiку в Українi.
Перевiрка проводилась згiдно вимог Законiв України «Про цiннi папери та фондо-вий ринок», «Про господарськi товариства», «Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi», «Про аудиторську дiяльнiсть», Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (видання 2014 року), що прийнятi в якостi Нацiональних стандартiв аудиту згiдно з рiшеннями Аудиторської палати України № 320/1 вiд 29 грудня 2015 року, а саме: МСА 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора» та iнших мiжнародних стандартiв та практики аудиту в Українi.
Аудиторська перевiрка була пiдготовлена та спланована з достатнiм рiвнем впев-неностi про те, що фiнансова звiтнiсть не має суттєвих викривлень. Шляхом iнспе-ктування, огляду, пiдтвердження i розрахункiв було виконано незалежнi процедури аудиторської перевiрки,
щоб отримати таку кiлькiсть аудиторських доказiв, яка дозволила сформувати ау-диторську думку про те, що компоненти фiнансової звiтностi, фiнансова звiтнiсть не мiстять суттєвих викривлень. Незалежнi процедури перевiрки проводилися для отримання доказовостi повноти, точностi i правдивостi даних, котрi обробляються системою облiку ПрАТ «Вишнiвський ливарно-ковальський завод».
Суцiльно були перевiренi установчi документи, свiдоцтва про реєстрацiю та при-своєння статистичних кодiв, фiнансова звiтнiсть за 2016 рiк, регiстри синтетичного облiку. Вибiрково – свiдоцтва на здiйснення господарської дiяльностi, первинна та iнша документацiя, що характеризує фiнансово-господарську дiяльнiсть пiдприєм-ства.
На погляд аудитора, зiбрана в процесi перевiрки iнформацiя забезпечує обґрунто-вану пiдставу для висловлення думки аудитора.
Аудиторська перевiрка здiйснювалась за фактичною адресою розмiщення ПрАТ «Вишнiвський ливарно-ковальський завод»: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Ломоносова, б.1
Окремi частини даного висновку не можуть трактуватися роздiльно, а тiльки в логi-чно-послiдовному зв'язку з повним текстом даного документу, приймаючи до уваги всi наведенi в ньому припущення та обмеження.
1.2.1. Форма ведення бухгалтерського облiку
Бухгалтерський облiк Товариства ведеться за допомогою таблиць Еxel, журналах та книгах облiку з поступовим переводом даних у програму «1С:Пiдприємство». Облiк на Товариствi у звiтному перiодi систематизовано на рахунках бухгалтерсь-кого облiку в регiстрах синтетичного та аналiтичного облiку шляхом подвiйного за-пису на взаємопов'язаних рахунках бухгалтерського облiку дiй або подiй, якi ви-кликають змiни в структурi активiв та зобов'язань, власному капiталi товариства, як це передбачено Законом України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» №996-XIV вiд 16.07.99 р. Данi аналiтичних рахункiв тотожнi вiдповiдним рахункам синтетичного облiку на перше число кожного мiсяця. Товариство складає фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до вимог НП(С)БО 1 «Загальнi вимоги до фi-нансової звiтностi».
1.2.2. Облiкова полiтика
На Товариствi використовується План рахункiв та Iнструкцiя його застосування за-твердженi наказом Мiнiстерства Фiнансiв України №291 вiд 30.11.99 р. (далi – Iн-струкцiя №291). В перiодi, що перевiрявся, облiкова полiтика вiдповiдає вимогам ЗУ «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» та нацiональним положенням (стандартам) бухгалтерського облiку (далi – П(С)БО), затверджених Мiнiстерством фiнансiв України, що визначають принципи та методи ведення бух-галтерського облiку i складання фiнансової звiтностi та не суперечать мiжнарод-ним стандартам.
1.2.3. Розкриття iнформацiї за видами активiв
Необоротнi активи
У складi необоротних активiв Товариства за даними балансу станом на 31.12.2016 року облiковуються незавершенi капiтальнi iнвестицiї; основнi засоби, iншi фiнан-совi iнвестицiї; довгострокова дебiторська заборгованiсть.
Станом на 31.12.2016 року у рядку 1005 вiдображено вартiсть Незавершених капi-тальних iнвестицiй у розмiрi 896,0 тис. грн., а саме вартiсть придбаних (виготовле-них) основних засобiв, що на дату складання балансу не були введенi в експлуа-тацiю.
Облiк основних засобiв в складi необоротних активiв ведеться по iнвентарних об'-єктах. Класифiкацiя основних засобiв вiдповiдає нормам П(С)БО-7 «Основнi засо-би». Балансова вартiсть основних засобiв станом на 31.12.16 р. складає 1863,0 тис. грн., що вiдповiдає значенню рядка 1010, первiсна вартiсть складає 8531,0 тис. грн., знос – 6668,0 тис. грн., що вiдповiдає значенню рядкiв 1011, 1012 Балан-су Товариства. Амортизацiя по основних засобах нараховувалась за прямолiнiй-ним методом, що не суперечить П(С)БО-7.
Вартiсть «Iнших фiнансових iнвестицiй» станом на 31.12.2016 становить 50,0 тис. грн., i вiдображається по рядку 1035 Балансу Товариства. Iнвестицiю здiйснено у статутний фонд АТ «Артем-Банк». Фiнансовi iнвестицiї класифiкованi у вiдповiдно-стi до вимог П(С)БО-12 «Фiнансовi iнвестицiї».
Розмiр Довгострокової дебiторської заборгованостi станом на 31.12.2016 року складає 692,0 тис. грн., що вiдображено в рядку 1040. (позики працiвникам пiдпри-ємства строком бiльше року згiдно умов колективного договору)
Данi синтетичного облiку необоротних активiв вiдповiдають даним звiтностi това-риства i в абсолютному значенi становлять 3501,0 тис. грн., що вiдповiдає значен-ню рядка 1095.
Оборотнi активи
У складi оборотних активiв Товариства за даними балансу станом на 31.12.2016 року облiковуються виробничi запаси; незавершене виробництво; товари; дебiтор-ська заборгованiсть за розрахунками за продукцiю, товари, роботи, послуги та за виданими авансами; дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом; iн-ша поточна дебiторська заборгованiсть; грошовi кошти та їх еквiваленти; витрати майбутнiх перiодiв.
Виробничi запаси станом на 31.12.2016 року складають 1264,0 тис. грн., що вiдпо-вiдає значенню рядка 1101 Балансу Товариства. Оцiнка запасiв при їх вiдпуску у виробництво, продажу та iншому вибуттi здiйснюється за методом FIFO, що не су-перечить П(С)БО-9 «Запаси».
По рядку 1102 вiдображено статтю «Незавершене виробництво», на якiй станом на 31.12.2016 року облiковується 679,0 тис. грн.
Вартiсть Товарiв станом на 31.12.2016 року складають 52,0 тис. грн., i вiдображенi в рядку 1104 балансу Товариства.
Данi синтетичного облiку запасiв вiдповiдають даним звiтностi товариства i в абсо-лютному значенi становлять 1995,0 тис. грн. станом на 31.12.16 р., що i зазначено в рядку 1100 Балансу Товариства.
Станом на 31.12.2016 року дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, робо-ти, послуги складає 328,0 тис. грн., що вiдповiдає значенню рядка 1125 Балансу Товариства. На пiдприємствi створено резерв сумнiвних боргiв в розмiрi 43,0 тис. грн., дебiторська заборгованiсть вiдображається в балансi за чистою вартiстю, з урахуванням вказаного резерву.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами вiдображено в рядку 1130 i станом на 31.12.2016 року становить 2642,0 тис. грн.
Станом на 31.12.2016 року дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюдже-том складає 195,0 тис. грн. (тому числi з податку на прибуток в розмiрi 77,0 тис. грн.), що вiдповiдає значенню рядкiв 1135,1136 Балансу Товариства,
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть вiдображається в рядку 1155 i станом на 31.12.2016 року становить 15,0 тис. грн.
Банкiвськi операцiї на Пiдприємствi здiйснюються у вiдповiдностi з Iнструкцiєю «Про безготiвковi розрахунки в Українi в нацiональнiй валютi», затвердженої по-становою Правлiння НБУ вiд 21.01.2004 року за № 22, з урахуванням доповнень та змiн.
Облiк операцiй по банкiвським рахункам ведеться на рахунку 311 «Поточнi рахунки в банках». Проведенi операцiї пiдтвердженi виписками банку та додатками до них.
Станом на 31.12.2016 р., як вiдображено в рядку 1167 Балансу Товариства зали-шок грошових коштiв на рахунках в банках в нацiональнiй валютi становить 3667,0 тис. грн., з них 3478560,65 грн. в ПАТ «Укрсоцбанк», 117111,70 грн. в АТ «Укрек-сiмбанк», 11,59 грн. в ПАТ «Радика Банк», 12,44 грн. в ПАТ КБ «Приватбанк», 70967,00 грн. в Державному Казначействi України та 82,90 грн. в АТ «Артем-Банк». Щодо грошових коштiв на рахунку в АТ «Артем-Банк» iснують обмеження в зв’язку з прийняттям рiшення Правлiння НБУ вiд 15 грудня 2016 року № 492-рш «Про вiд-кликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю Публiчного акцiонерного товариства «АРТЕМ-БАНК» та рiшення виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзи-чних осiб вiд 16 грудня 2016 року №2857 «Про початок процедури лiквiдацiї АТ «АРТЕМ-БАНК» та делегування повноважень лiквiдатора банку». Вважаємо, що рiшення Правлiння НБУ вiд 15 грудня 2016 року № 492-рш «Про вiдкликання бан-кiвської лiцензiї та лiквiдацiю Публiчного акцiонерного товариства «АРТЕМ-БАНК» та рiшення виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб вiд 16 грудня 2016 року №2857 «Про початок процедури лiквiдацiї АТ «АРТЕМ-БАНК» та делегування повноважень лiквiдатора банку», Товариство мало б згiдно з п. 4 П(С)БО-10 «Дебiторська заборгованiсть» i Листа Мiнiстерства фiнансiв України вiд 18.10.2010 р. № 31-34020-20-10/28202 визнати заборгованiсть банку за грошовими коштами сумнiвною, а суму такої заборгованостi вiдобразити за кредитом рахунку 31 «Рахунки в банках» i дебетом рахунку 37 «Розрахунки з рiзними дебiторами». Виникнення в облiку сумнiвної дебiторської заборгованостi означає необхiднiсть створення резерву сумнiвних боргiв. Метод, за яким визначатиметься розмiр тако-го резерву, кожен суб’єкт господарювання обирає самостiйно (8 П(С)БО 10). Голо-вне, щоб сума створеного резерву у майбутньому могла перекрити збитки вiд мо-жливого неповернення частини або усiєї суми коштiв за сумнiвною дебiторською заборгованiстю. При створеннi резерву має робитися бухгалтерське проведення Дт 944 Кт 38 (отже, в бухгалтерському облiку витрати на його створення визнають-ся iншими витратами поточного перiоду). Коли власник таких коштiв має пiдстави вважати, що вiн їх назад не отримає, сумнiвна заборгованiсть стає безнадiйною (визначення безнадiйної дебiторської заборгованостi наведено у п. 4 П(С)БО 10). Безнадiйна дебiторська заборгованiсть списується за рахунок iснуючого резерву сумнiвних боргiв (Дт 38 Кт 377).
Вважаємо, що наявнi обмеження є несуттєвими i не всеохоплюючими для фiнан-сових звiтiв Товариства.
Витрати майбутнiх перiодiв станом 31.12.2016 становлять 4,0 тис. грн. У складi ви-трат майбутнiх перiодiв вiдображенi витрати, що мали мiсце протягом 2016 року, але належать до наступних звiтних перiодiв. Порушень вимог положень (стандар-тiв) бухгалтерського облiку щодо розкриття та облiку цiєї статтi балансу не встано-влено.
Данi синтетичного облiку оборотних активiв вiдповiдають даним звiтностi товарис-тва i в абсолютному значенi становлять 8846,0 тис. грн. станом на 31.12.16 р., що i зазначено в рядку 1195 Балансу Товариства.
На думку аудитора, статтi активу балансу справедливо й достовiрно розкривають iнформацiю за видами активiв товариства станом на 31.12.16 р. вiдповiдно до По-ложень (стандартiв) бухгалтерського облiку України.
1.2.4. Розкриття iнформацiї про зобов’язання
В роздiлi III «Поточнi зобов'язання i забезпечення» пасиву балансу вiдображенi по-точна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги; поточна кредитор-ська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом; поточна кредиторська заборго-ванiсть з i страхування; поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi; поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами; кре-диторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками, поточнi забезпечення; iншi поточнi зобов`язання.
Станом на 31.12.2016 року кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та по-слуги складає 736,0 тис. грн., що вiдповiдає значенню рядка 1615.
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2016 року складає 108,0 тис. грн. (в тому числi з податку на доходи фiзичних осiб 100,3 тис. грн. та вiйськовий збiр 6,8 тис. грн., екологiчний податок 0,6 тис. грн., рентна плата за воду 0,3 тис. грн.), що вiдповiдає значенню рядка 1620 Бала-нсу Товариства. Простроченої заборгованостi станом на 31 грудня 2016 року пе-ред бюджетом Товариство не має.
Поточна кредиторська заборгованiсть зi страхування станом на 31.12.2016 року складає 117,0 тис. грн., що вiдображено в рядку 1625.
У рядку 1630 вiдображено поточну кредиторську заборгованiсть за розрахунками з оплати працi, яка станом на 31.12.2016 року становить 414,0 тис. грн. Порушень вимог положень (стандартiв) бухгалтерського облiку щодо розкриття та облiку цiєї статтi балансу не встановлено.
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами станом на 31.12.2016 року складає 5103,0 тис. грн. - заборгованiсть, яка виникла внаслiдок передоплати покупцiв за ще не наданi послуги та готову продукцiю., що вiдповiдає значенню рядка 1635 Балансу Товариства.
Станом на 31.12.2016 року поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками складає 328,0 тис. грн. – заборгованiсть перед учасниками по виплатi нарахованих дивiдендiв, що вiдповiдає значенню рядка 1640 Балансу Товариства. Порушень вимог положень (стандартiв) бухгалтерського облiку щодо розкриття та облiку цiєї статтi балансу не встановлено.
В рядку 1660 поточнi забезпечення станом на 31.12.2016 року вiдображено 682,0 тис. грн. (з них 682,0 тис. грн – резерв на виплату вiдпусток працiвникам).
Данi синтетичного облiку зобов’язань товариства вiдповiдають даним звiтностi то-вариства i в абсолютному значенi становлять 7491,0 тис. грн. Перевiрка правиль-ностi нарахування та сплати податкових платежiв та зборiв не проводилась.
Визнання та оцiнка зобов'язань на Товариствi в цiлому вiдповiдає вимогам П(С)БО-11 «Зобов'язання».
На думку аудитора пасив балансу справедливо й достовiрно розкриває iнформа-цiю про зобов'язання Товариства станом на 31.12.16 р. вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України.
1.2.5. Розкриття iнформацiї про власний капiтал
Розмiр власного капiталу Товариства станом на 31.12.16 р. вiдображено в рядку 1495 Балансу i вiн становить 4856,0 тис. грн., в тому числi:
• Зареєстрований (пайовий) капiтал – 358,0 тис. грн.- рядок 1400;
• Додатковий капiтал – 1607,0 тис. грн. - рядок 1410;
• Резервний капiтал – 214,0 тис. грн. – рядок 1415;
• Нерозподiлений прибуток – 2677,0 тис. грн. – рядок 1420.
Зареєстрований капiтал Товариства на 31 грудня 2016 року згiдно Статуту стано-вить 358 331 гривню (триста п`ятдесят вiсiм тисяч триста тридцять одну гривню) та розподiлений на 1 433 324 (один мiльйон чотириста тридцять три тисячi триста двадцять чотири) простi iменнi акцiї, номiнальною вартiстю 0,25 гривнi кожна. За-реєстрований капiтал сплачений повнiстю та розподiлений мiж акцiонерами i облi-ковується вiдповiдно до встановлених положень (стандартiв) бухгалтерського об-лiку.
Акцiонери Товариства Часта в статутному капiталi, % Розмiр вкладу до статутного капiта-лу, грн.
ДАХК «АРТЕМ» 51,000053 182 749,00
ТОВ «Перша iнвестицiйна компанiя» 18,594679 66 630,50
Баєв Сергiй Олександрович, фiзична особа 10,521556 37 702,00
Фiзичнi особи (менше 10%) 19,883711 71 249,50
Всього 100 358 331,00
Статутний капiтал було сформовано виключно за рахунок грошових вкладiв акцiо-нерiв.
Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбувалися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок».
Аудит пiдтверджує, що станом на 31.12.2016 р. статутний капiтал Приватного акцi-онерного товариства «Вишнiвський ливарно-ковальський завод» сформований та становить 358,0 тис. грн.
Аналiтичний облiк статутного капiталу вiдображається на балансовому рахунку 40 «Статутний капiтал» своєчасно та достовiрно.
На 31 грудня 2016 року Додатковий капiтал Товариства становить 1607,0 тисяч гривень, що вiдображено в рядку 1410.
Резервний капiтал створено за рахунок розподiлу прибутку згiдно Статуту i вiдо-бражено в рядку 1415 Балансу Товариства. Станом на 31.12.2016 року резервний капiтал сформовано у розмiрi 214,0 тис. грн.
В рядку 1420 вiдображено нерозподiлений прибуток, який станом на 31 грудня 2016 року становить 2677,0 тис. грн.
Данi про структуру власного капiталу, з урахуванням даних на початок перiоду, спiвставленнi з регiстрами облiку, балансом, звiтом про фiнансовi результати, звi-том про власний капiтал. Станом на 31.12.16 р. статутний фонд (капiтал) товарис-тва сформовано повнiстю.
На думку аудитора, порядок формування статутного капiталу вiдповiдає вимогам дiючого законодавства України. Статтi роздiлу першого пасиву балансу справед-ливо й достовiрно розкривають iнформацiю про власний капiтал товариства ста-ном на 31.12.16 р. вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України.
1.2.6. Фiнансовi результати дiяльностi
За даними облiку протягом року Товариство отримало прибуток у розмiрi 352,0 тис. грн. Методика визначення фiнансового результату за 2016 рiк в цiлому вiдповiдає вимогам НП(С)БО-1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi». Данi на-веденi в фiнансовому звiтi Товариства вiдповiдають даним бухгалтерського облiку.
На думку аудитора фiнансовий звiт Товариства справедливо й достовiрно розкри-ває iнформацiю про обсяг прибутку товариства за 2016 р. вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України.
1.2.7. Аналiз показникiв лiквiдностi
На пiдставi отриманих облiкових даних ми розрахували та проаналiзували показ-ники фiнансового стану Приватного акцiонерного товариства «Вишнiвський ливар-но-ковальський завод». Данi представленi в таблицi 1 та таблицi 2.
Таблиця 1
Аналiз лiквiдностi пiдприємства
№ п/п Показник
Формула розрахунку Норм.
знач. На поча-ток звiтно-го перiоду
01.01.2016 На кiнець звiтного перiоду
31.12.2016
1 Коефiцiєнт покрит-тя ф.1 р.1195/ ф.1р.1695
>1
1,47 1,82
2 Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi ф.1(р.1195-1100)/ ф.1р.1695 0,6-0,8
1,25 0,91
3 Коефiцiєнт абсолю-тної лiквiдностi ф.1(р.1160+р.1165)/ ф.1р.1695 >0,
збiльш 1,13 0,49
4 Чистий оборотний капiтал (тис. грн.) ф.1 ((р.1195-р.1170) - р.1695) >0,
збiльш 2,18 1,35
Таблиця 2
Аналiз платоспроможностi (фiнансової стiйкостi) пiдприємства
№ п/п Показник
Формула розрахунку Норм.
знач. На поча-ток звiтно-го перiоду
01.01.2016 На кiнець звiтного перiоду
31.12.2016
1 Коефiцiєнт плато-спроможностi (ав-тономiї) ф.1р.1495/ ф.1р.1900 >0,5
0,54 0,39
2 Коефiцiєнт фiнан-сування ф.1(р.1595+1695+1700+1800)/
ф.1р.1495 >1,
зменш 0,85 1,54
3 Коефiцiєнт забез-печеностi влас-ними оборотними засобами ф.1 ((р.1195-р.1170)-р.1695)/ф.1р.1195-р.1170 >0,1
0,32
0,15
4 Коефiцiєнт мане-вреностi власного капiталу ф.1 (р.1195-р.1170)-р.1695)/ф.1р.1495 >0 збiльш 0,40 0,28
Iнтерпретацiя отриманих показникiв:
• Коефiцiєнт покриття характеризує спiввiдношення оборотних активiв i по-точних зобов'язань. Для нормального функцiонування пiдприємства цей по-казник має бути бiльшим за одиницю. Зростання його – позитивна тенден-цiя. Орiєнтовне значення показника пiдприємство встановлює самостiйно. Воно залежатиме вiд щоденної потреби пiдприємства у вiльних грошових ресурсах. Розрахунок такого коефiцiєнту Товариства станом на 31.12.2016 року вказує на високий рiвень покриття, i демонструє тенденцiю до зростан-ня.
• Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi на вiдмiну вiд попереднього показника, враховує якiсть оборотних активiв i є бiльш суворим показником лiквiдностi, оскiльки при його розрахунку враховуються найбiльш лiквiднi поточнi активи (запаси не враховуються). Розрахована величина перевищує нормативнi показники з тенденцiєю до зниження.
• Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi (платоспроможностi) є найбiльш жо-рстким критерiєм лiквiдностi пiдприємства i показує, яку частину коротко-строкових зобов'язань можна за необхiдностi погасити негайно. В даному випадку фiнансова дiяльнiсть пiдприємства показує достатнiй рiвень даного коефiцiєнту але демонструє тенденцiю зниження такого коефiцiєнту.
• Чистий оборотний капiтал необхiдний для пiдтримки фiнансової стiйкостi пiдприємства, оскiльки перевищення оборотних коштiв над короткостроко-вими зобов'язаннями означає, що пiдприємство не лише може погасити свої короткостроковi зобов'язання, але i має резерви для розширення дiяльностi.
Оптимальна сума чистого оборотного капiталу залежить вiд особливостей дiяльностi компанiї, зокрема вiд її масштабiв, об'ємiв реалiзацiї, швидкостi оборотностi матерiальних запасiв i дебiторської заборгованостi. За перiод, що перевiряється, результати господарської дiяльностi Товариства, вiдо-бражають достатнiй рiвень чистих активiв з тенденцiєю до зниження даного коефiцiєнту.
• Коефiцiєнт платоспроможностi (автономiї) розраховується як вiдношення власного капiталу до валюти балансу i показує питому вагу власного капiта-лу в загальнiй сумi засобiв, авансованих в його дiяльнiсть. Станом на 31.12.2016 показник даного коефiцiєнту знаходиться на рiвнi нижчому за до-статнiй. Це вказує на достатнiй рiвень забезпеченостi Товариством влас-ним капiталом для погашення зобов’язань за перiод, що аналiзується. В по-рiвняннi з минулим перiодом, простежується зниження даного коефiцiєнта.
• Коефiцiєнт фiнансування розраховується як спiввiдношення залучених та власних засобiв i характеризує залежнiсть пiдприємства вiд залучених засо-бiв. Коефiцiєнт фiнансування показує скiльки позикових коштiв припадає на 1 грн. власних. Розраховане значення коефiцiєнту має значення, що пере-вищує одиницю i демонструє збiльшення даного коефiцiєнту у порiвняннi з минулим перiодом.
• Коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними засобами характери-зує рiвень забезпеченостi Товариства ресурсами, необхiдними для прове-дення незалежної фiнансової полiтики. Значення коефiцiєнту вище за нор-мативне, що вказує на вiдсутнiсть дефiциту власних оборотних коштiв, але даний коефiцiєнт демонструє тенденцiю до зменшення.
• Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу показує, яка частина власно-го капiталу використовується для фiнансування поточної дiяльностi, тобто вкладена в оборотнi кошти, а яка – капiталiзована. Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу розраховується як вiдношення чистого оборотного капiта-лу до власного капiталу. Значення коефiцiєнту вище норми, що вказує на достатнiй рiвень використання власного капiталу Товариством для забезпе-чення поточної дiяльностi оборотними засобами. Проте, даний коефiцiєнт демонструє тенденцiю до зниження.
2. Опис вiдповiдальностi управлiнського персоналу за пiдго-товку та достовiрне представлення фiнансових звiтiв
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського об-лiку та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає необ-хiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
3. Опис вiдповiдальностi аудитора за надання висновку стосо-вно фiнансової звiтностi
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiд-повiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звi-тностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiр-ного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального по-дання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для вислов-лення нашої думки.
4. Аудиторська думка
Складання аудиторського висновку щодо повного комплекту фiнансової звiтностi регламентується МСА 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансо-вої звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора». У зв’язку з наявнiстю пiдстав для висловлення модифiкованої думки даний аудиторський висновок складено вiдповiдно до МСА 705 «Модифiкацiї дум-ки у звiтi незалежного аудитора».
4.1. Пiдстава для висловлення модифiкованої думки
У результатi проведеного аудиту встановлено, що iснували обмеження обсягу ау-диту. В зв’язку з прийняттям рiшення Правлiння НБУ вiд 15 грудня 2016 року № 492-рш «Про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю Публiчного акцiонерно-го товариства «АРТЕМ-БАНК» та рiшення виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб вiд 16 грудня 2016 року №2857 «Про початок процедури лiк-вiдацiї АТ «АРТЕМ-БАНК» та делегування повноважень лiквiдатора банку», Това-риство мало б згiдно з п. 4 П(С)БО-10 «Дебiторська заборгованiсть» i Листа Мiнiс-терства фiнансiв України вiд 18.10.2010 р. № 31-34020-20-10/28202 визнати забор-гованiсть банку за грошовими коштами сумнiвною, а суму такої заборгованостi вi-добразити за кредитом рахунку 31 «Рахунки в банках» i дебетом рахунку 37 «Роз-рахунки з рiзними дебiторами». Виникнення в облiку сумнiвної дебiторської забор-гованостi означає необхiднiсть створення резерву сумнiвних боргiв. Метод, за яким визначатиметься розмiр такого резерву, кожен суб’єкт господарювання оби-рає самостiйно (п. 8 П(С)БО 10).
Також, довгостроковi iншi фiнансовi iнвестицiї Товариства на суму 50 тис. грн. в АТ «АРТЕМ-БАНК» є малоймовiрними до погашення.
Сума не отриманих листiв - пiдтверджень дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги, за авансами виданими та iншої дебiторської заборгованостi скла-ла 15 тисяч гривень (1,10% вiд загальної суми дебiторської заборгованостi зазна-ченiй у вiдправлених листах – пiдтвердженнях). Ми не мали змоги переконатися у зазначенiй сумi дебiторської заборгованостi шляхом iнших аудиторських процедур. Вiдповiдно ми не мали змоги визначити чи могли бути потрiбними коригування де-бiторської заборгованостi станом на 31 грудня 2016 року. Сума не отриманих лис-тiв - пiдтверджень кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги, за авансами отриманими та iншої кредиторської заборгованостi склала 154 тисячi гривень (2,63% вiд загальної суми кредиторської заборгованостi зазначенiй у вiд-правлених листах – пiдтвердженнях). Ми не мали змоги переконатися у зазначенiй сумi кредиторської заборгованостi шляхом iнших аудиторських процедур. Вiдповi-дно ми не мали змоги визначити чи могли бути потрiбними коригування кредитор-ської заборгованостi станом на 31 грудня 2016 року.
Вищезазначенi питання мають обмежений вплив на фiнансовi звiти i не перекру-чують загальну рiчну фiнансову звiтнiсть товариства та стан справ в цiлому.
Таким чином, на пiдставi отриманих аудиторських доказiв для обгрунтування дум-ки, ми дiйшли висновку, що наявнi обмеження є суттєвими, проте не є всеохоплю-ючими для фiнансових звiтiв пiдприємства. Iнших суттєвих фактiв не вiдповiдного розкриття iнформацiї нацiональним П(С)БО не встановлено.
4.2. Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком впливу питань, про якi йдеться у параграфi 4.1. «Пiд-става для висловлення умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть суб’єкта перевiрки надає достовiрну iнформацiю про його фiнансовий стан на 31.12.2016 року, та його фiнансовi результати за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдпо-вiдно до вимог Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi.
4.3. Пояснювальний параграф
1. Не змiнюючи нашої думки, ми звертаємо увагу на те, що рiвень iнфляцiї в 2016 роцi – 12,4%. Керiвництвом Товариства були проаналiзованi деякi кри-терiї та зроблений висновок, що економiчний стан в Українi не вiдповiдає си-туацiї, що характеризується гiперiнфляцiєю, а саме: швидке сповiльнення iн-фляцiї у 2016 роцi дозволило НБУ понизити облiкову ставку та як наслiдок, у 2016 роцi спостерiгалося зниження вiдсоткових ставок за депозитами. Зва-жаючи на те, що згiдно з П(С)БО 22 проведення перерахунку фiнансової звiт-ностi є питанням судження, Керiвництво Товариства прийняло рiшення не проводити перерахунок фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2016 року.
2. Не змiнюючи нашої думки, звертаємо увагу на можливий вплив на фiнансо-ву звiтнiсть Товариства економiчної кризи та полiтичної нестабiльностi, якi тривають в Українi, а також що їхнє остаточне врегулювання неможливо пе-редбачити з достатньою вiрогiднiстю, i вони можуть негативно вплинути на економiку України та операцiйну дiяльнiсть Товариства. Висловлюючи нашу думку ми не брали до уваги це питання.
ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ I НОРМАТИВНИХ АКТIВ
5. Iнша допомiжна iнформацiя, щодо якої в окремих парагра-фах аудитор висловлює думку
5.1. Вiдповiдностi вартостi чистих активiв
На основi даних Балансу (Звiту про фiнансовий стан) станом на 31.12.2016 року Товариство здiйснило розрахунок вартостi чистих активiв.
Найменування по-казника За звiтний перiод За попереднiй перiод
Розрахункова вар-тiсть чистих активiв (тис. грн.) 4856,0 5478,0
Статутний капiтал (тис. грн.) 358,0 358,0
Скоригований ста-тутний капiтал (тис. грн.) 358,0 358,0
Опис Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капi-талом на кiнець звiтного перiоду становить 4498,0 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статут-ним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 4498,0 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капi-талом на кiнець попереднього перiоду становить 5120,0 тис. грн. Рiз-ниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 5120,0 тис. грн.
Висновок Вартiсть чистих активiв Товариства бiльша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України до-тримуються.
Розрахункова вартiсть чистих активiв за 2016 рiк обчислена виходячи з порядку розрахунку вартостi чистих активiв наведеному в Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв, затверджених рiшенням ДКЦПФР № 485 вiд 17.11.04 р., а саме вартiсть чистих активiв дорiвнює рiзницi активiв та зобов’язань станом на 31.12.2016 р.
5.2. Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю та iн-шою iнформацiєю
В результатi проведення аудиту Товариства аудитором не було встановлено сут-тєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту та iншою iнформацiєю, що розкривається Товариством та подається до комiсiї разом з фi-нансовою звiтнiстю.
5.3. Значнi правочини
За даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства вартiсть активiв на початок року складає 10 144,0 тис. грн. Мiнiмальна сума правочину, яка пiдлягає дослiдженню Аудитором складає 1 014,40 тис. грн.
ПрАТ «Вишнiвський ливарно-ковальський завод» у 2016 роцi було укладено 6 пра-вочинiв на загальну вартiстю 34 551,7 тис.грн., якi вiдповiдно до ст.70 Закону Укра-їни «Про акцiонернi товариства» визнано значними (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi). Вартiсть вка-заного правочину не перевищила затверджену рiчними загальними зборами акцiо-нерiв вiд 25.03.2016 року граничну сукупну вартiсть значних правочинiв, а саме:
- Договiр №778 вiд 02 сiчня 2013 року НА ПРИДБАННЯ МАТЕРIАЛIВ, цiна договору становить 1 559 961,63 грн. (Один мiльйон п’ятсот п’ятдесят дев’ять тисяч дев’ятсот шiстдесят одна гривня шiстдесят три копiйки), в тому числi ПДВ становить 259 993,60 грн. (Двiстi п’ятдесят дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто три гривнi шiстдесят копiйок).
- Контракт №14 вiд 11.04.2016 року та Контракт №30 вiд 29.11.2016 року НА ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОДУКЦIЇ, цiна договору становить 17 494 000,00 грн. (Сiмнадцять мiльйонiв чотириста дев’яносто чотири тисячi гривень).
- Договiр №К11-15 вiд 17 серпня 2015 року НА МОДЕРНIЗАЦIЮ, цiна дого-вору становить 1 730 000,00 грн. (Один мiльйон сiмсот тридцять тисяч гри-вень), в тому числi ПДВ становить 288 333,33 грн. (Двiстi вiсiмдесят вiсiм ти-сяч триста тридцять три гривнi тридцять три копiйки).
- Договiр №0315 вiд 16 серпня 2004 року НА ПРИДБАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕР-ГIЇ, цiна договору становить 2 411 703,77 грн. (Два мiльйони чотириста оди-надцять тисяч сiмсот три гривнi сiмдесят сiм копiйок), в тому числi ПДВ ста-новить 401 950,63 грн. (Чотириста одна тисяча дев’ятсот п’ятдесят гривень шiстдесят три копiйки).
- Договiр №9-Ш вiд 06 квiтня 2016 року НА ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОДУКЦIЇ, цiна договору становить 2 089 740,00 грн. (Два мiльйони вiсiмдесят дев’ять тисяч сiмсот сорок гривень), в тому числi ПДВ становить 348 290,00 грн. (Три-ста сорок вiсiм тисяч двiстi дев’яносто гривень).
- Договiр №260215 вiд 26 лютого 2015 року НА ПРИДБАННЯ МЕТАЛОПРО-ДУКЦIЇ, цiна договору становить 2 217 001,46 грн. (Два мiльйони двiстi сiмна-дцять тисяч одна гривня сорок шiсть копiйок), в тому числi ПДВ становить 443 400,29 грн. (Чотириста сорок три тисячi чотириста гривень двадцять дев’ять копiйок).
- Договiр №3 вiд 06 лютого 2013 року НА ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОДУКЦIЇ, цiна договору становить 7 048 419,83 грн. (Сiм мiльйонiв сорок вiсiм тисяч чотири-ста дев’ятнадцять гривень вiсiмдесят три копiйки), в тому числi ПДВ стано-вить 1 174 736,63 грн. (Один мiльйон сто сiмдесят чотири тисячi сiмсот три-дцять шiсть гривень шiстдесят три копiйки).
5.4. Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у т. ч. стану внутрiш-нього аудиту вимогам законодавства
Метою виконання аудиторських процедур щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у товариствi вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту.
Формування складу органiв корпоративного управлiння Товариства здiйснюється вiдповiдно до:
• Статуту, затвердженого загальними зборами акцiонерiв;
• Рiшення загальних зборiв акцiонерного Товариства .
Товариством на пiдставi статтi 73 Закону України «Про акцiонернi товариства» обрано ревiзора. Вiдповiдно до вимог вказаного закону та Статуту Товариства ре-вiзором обрано особу, що не є членом наглядової ради, виконавчих та iнших орга-нiв Товариства. Статутом Товариства не передбачено створення органiв внутрiш-нього аудиту.
5.5. Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнан-сової звiтностi внаслiдок шахрайства
В результатi проведення аудиту Товариства аудитор не отримав доказiв обставин, якi можуть свiдчити про можливiсть того, що фiнансова звiтнiсть мiстить суттєве викривлення внаслiдок шахрайства.
6. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
«БЕНТАМС АУДИТ»
Кодза ЄДРПОУ 40182892
Данi Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, виданого АПУ
Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 4656, видане згiдно з Рiшенням Аудиторської Палати України вiд 24.12.2015 року № 319/2, чинне до 24.12.2020 року
Свiдоцтво про внесення до ре-єстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити ау-диторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв видане НКЦПФР, реєстрацiйний номер свiдоцтва 382, серiя та номер свiдоцтва П 000382, строк дiї Свiдоцтва з 19.07.2016 року до 24.12.2020 року
Мiсцезнаходження 04107, Україна, м. Київ, вул. Татарська, 7, оф.89
Телефон (044) 492-25-43
7. Вiдомостi про умови договору
Дата та номер договору Договiр № 14-1/03/17 вiд 14.03.2017 року
Перiод, яким охоплено проведення ау-диту З 01.01.2016 по 31.12.2016 року
Дата початку та дата закiнчення аудиту Початок – 15.03.2017 року
Закiнчення – 06.04.2017 року
8. ПIДПИС
Аудитор ТОВ «БЕНТАМС АУДИТ» Слугiна Н.В.
Сертифiкат «А» № 007234 чинний до 24.12.2019 року згiдно рiшення Аудиторської Палати України №304/2 вiд 24.12.2014 року
Директор ТОВ «БЕНТАМС АУДИТ» Слугiна С.А.
Сертифiкат «А» № 001885 чинний до 27.12.2018 ро-ку згiдно рiшення Аудиторської Палати України №281/2 вiд 31.10.2013 року;
Диплом з Мiжнародної Фiнансової Звiтностi DipIFR вiд 23.12.2013 р.;
Сертифiкат №831/02/2015 внутрiшнього ау-дитора контролю якостi ISO 9001:2008)

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2016 2 1
2 2015 1 0
3 2014 2 1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/н Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): В зв'язку iз змiнами в законодавствi щодо виплати дивiдендiв Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 3
членів наглядової ради - акціонерів 1
членів наглядової ради - представників акціонерів 0
членів наглядової ради - незалежних директорів 0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 1
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить)


Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 7

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) комiтети не створювались
Інші (запишіть) д/н


Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): д/н X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Так Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Ні Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Ні Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) д/н

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): д/н

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
д/нКОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИШНIВСЬКИЙ ЛИВАРНО-КОВАЛЬСЬКИЙ ЗАВОД" за ЄДРПОУ 20591306
Територія за КОАТУУ 3200000000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 24.53"
Середня кількість працівників 106
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 08132 Київська область Києво-Святошинський р-н м.Вишневе вул. Ломоносова, 1, т.(04598)7-22-62
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 0 0 0
первісна вартість 1001 0 0 0
накопичена амортизація 1002 0 0 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 622 896 0
Основні засоби: 1010 2022 1863 0
первісна вартість 1011 8531 8531 0
знос 1012 6509 6668 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 50 50 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 600 692 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 3294 3501 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 1030 1995 0
Виробничі запаси 1101 825 1264 0
Незавершене виробництво 1102 183 679 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 22 52 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 106 328 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

289

2642

0
з бюджетом 1135 126 195 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 126 77 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 15 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 5294 3667 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 5294 3667 0
Витрати майбутніх періодів 1170 5 4 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0 0
Усього за розділом II 1195 6850 8846 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 10144 12347 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 358 358 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 1607 0
Додатковий капітал 1410 1607 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 214 214 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 3299 2677 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 5478 4856 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 2478 736 0
за розрахунками з бюджетом 1620 162 108 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 211 117 0
за розрахунками з оплати праці 1630 422 414 0
за одержаними авансами 1635 605 5103 0
за розрахунками з учасниками 1640 223 328 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 564 682 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 1 3 0
Усього за розділом IІІ 1695 4666 7491 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 10144 12347 0

Примітки
Керівник Баєв Сергiй Олександрович
Головний бухгалтер Нечипорук Оксана Iванiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИШНIВСЬКИЙ ЛИВАРНО-КОВАЛЬСЬКИЙ ЗАВОД" за ЄДРПОУ 20591306
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2016 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 21535 31897
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 18212 ) ( 27706 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

3323

4191
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 52 0
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 2666 ) ( 2614 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 441 ) ( 206 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

268

1371
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 171 133
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

439

1504
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -87 -206
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

352

1298
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 352 1298

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 10213 15055
Витрати на оплату праці 2505 8234 7764
Відрахування на соціальні заходи 2510 1738 2867
Амортизація 2515 271 256
Інші операційні витрати 2520 1355 2230
Разом 2550 21811 28172

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 1433324 1433324
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 1433324 1433324
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.245583 0.9055873
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0.245583 0.9055873
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки
Керівник Баєв Сергiй Олександрович
Головний бухгалтер Нечипорук Оксана Iванiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИШНIВСЬКИЙ ЛИВАРНО-КОВАЛЬСЬКИЙ ЗАВОД" за ЄДРПОУ 20591306
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

25694

40530
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 133
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 329 0
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 13482 )

( 22232 )
Праці 3105 ( 6231 ) ( 6424 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 1834 ) ( 3365 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 2775 ) ( 3351 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 89 ) ( 429 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 773 ) ( 1525 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 1913 ) ( 1397 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 249 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 270 ) ( 435 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 1182 4856
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 2128 ) ( 878 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -2128 -878
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 171 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 852 ) ( 405 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -681 -405
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -1627 3573
Залишок коштів на початок року 3405 5294 1721
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 3667 5294

Примітки
Керівник Баєв Сергiй Олександрович
Головний бухгалтер Нечипорук Оксана Iванiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИШНIВСЬКИЙ ЛИВАРНО-КОВАЛЬСЬКИЙ ЗАВОД" за ЄДРПОУ 20591306
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 X X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526
Фінансові витрати 3540 X X
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550
Збільшення (зменшення) запасів 3551
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560
Грошові кошти від операційної діяльності 3570
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567
Сплачений податок на прибуток 3580 X X
Сплачені відсотки 3585 X X
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 X X
необоротних активів 3205 X X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 X X
дивідендів 3220 X X
Надходження від деривативів 3225 X X
Надходження від погашення позик 3230 X X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 X X
Інші надходження 3250 X X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X X ( )
необоротних активів 3260 X X
Виплати за деривативами 3270 X X
Витрачання на надання позик 3275 X X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X X
Інші платежі 3290 X X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 X X
Отримання позик 3305 X X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 X X
Інші надходження 3340 X X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X X
Погашення позик 3350 X X
Сплату дивідендів 3355 X X
Витрачання на сплату відсотків 3360 X X
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X X
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X X
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X X
Інші платежі 3390 X X
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400
Залишок коштів на початок року 3405 X X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИШНIВСЬКИЙ ЛИВАРНО-КОВАЛЬСЬКИЙ ЗАВОД" за ЄДРПОУ 20591306
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 358 0 1607 214 3299 0 0 5478
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 1607 -1607 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 358 1607 0 214 3299 0 0 5478
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 352 0 0 352
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 -974 0 0 -974
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 -622 0 0 -622
Залишок на кінець року 4300 358 1607 0 214 2677 0 0 4856

Примітки
Керівник Баєв Сергiй Олександрович
Головний бухгалтер Нечипорук Оксана Iванiвна