Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

В.о. директора       Головiн Володимир Миколайович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 03.11.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Вишнiвський ливарно-ковальський завод"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
08132, Київська обл., К-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Ломоносова, 1
4. Код за ЄДРПОУ
20591306
5. Міжміський код та телефон, факс
(04598) 7-22-62 (04598) 7-22-62
6. Електронна поштова адреса
vlkz@artem.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.vlkz.com.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
02.11.2017 припинено повноваження Директор Баєв Сергiй Олександрович д/н д/н
д/н
10.52155
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням наглядової ради вiд 02.11.17р. припиненi повноваження в зв"язку зi смертю директора Баєва Сергiя Олександровича, термiн перебування на посадi - 6 рокiв, розмiр пакету акцiй - 10,52155%.
02.11.2017 обрано В.о. директора Головiн Володимир Миколайович д/н д/н
д/н
0.62791
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням наглядової ради вiд 02.11.17р., обраний виконуючим обов"язки директора Головiн Володимир Миколайович на термiн до обрання директора, розмiр пакету акцiй - 0,62791%, iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв - заступник директора ПрАТ "Вишнiвський ливарно-ковальський завод", непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, не надав згоду на розкриття паспортних даних.