Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)


15.04.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)  
15/04-1
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)  
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)
В.о. директора       Головiн Володимир Миколайович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Вишнiвський ливарно-ковальський завод"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
08132, Київська обл., м. Вишневе, вул. Ломоносова, 1
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
20591306
5. Міжміський код та телефон, факс
(04598) 7-22-62 (04598) 7-22-62
6. Адреса електронної пошти
vlkz@artem.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.
ДУ "АРIФРУ"
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку www.vlkz.com.ua   15.04.2019
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол загальних зборів акціонерів/засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
1 2 3 4 5 6
1 12.04.2019 2199.2 14179 15.51
Зміст інформації:
Загальними зборами 12.04.19р. прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину - на виготовлення продукцiї ринковою вартiстю 2199.2 тис. грн. Рiшення прийнято у вiдповiдностi до ч. 2 ст. 72 Закону України "Про акцiонернi товариства". Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 14 179 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 15,51 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 1350424 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 843934 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення – 843934 шт., "проти" – 0 шт.
2 12.04.2019 2281.9 14179 16.09
Зміст інформації:
Загальними зборами 12.04.19р. прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину - на виготовлення продукцiї ринковою вартiстю 2281,9 тис. грн. Рiшення прийнято у вiдповiдностi до ч. 2 ст. 72 Закону України "Про акцiонернi товариства". Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 14 179 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 16,09 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 1350424 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 843934 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення – 843934 шт., "проти" – 0 шт.
3 12.04.2019 3770.5 14179 26.59
Зміст інформації:
Загальними зборами 12.04.19р. прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину - на виготовлення продукцiї ринковою вартiстю 3770,5 тис. грн. Рiшення прийнято у вiдповiдностi до ч. 2 ст. 72 Закону України "Про акцiонернi товариства". Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 14 179 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 26,59 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 1350424 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 843934 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення – 843934 шт., "проти" – 0 шт.
4 12.04.2019 10686.6 14179 75.37
Зміст інформації:
Загальними зборами 12.04.19р. прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину - на виготовлення продукцiї ринковою вартiстю 10686,6 тис. грн. Рiшення прийнято у вiдповiдностi до ч. 2 ст. 72 Закону України "Про акцiонернi товариства". Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 14 179 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 75,37 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 1350424 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 843934 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення – 843934 шт., "проти" – 0 шт.
5 12.04.2019 5418.1 14179 38.21
Зміст інформації:
Загальними зборами 12.04.19р. прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину - на постачання матерiалiв ринковою вартiстю 5418,1 тис. грн. Рiшення прийнято у вiдповiдностi до ч. 2 ст. 72 Закону України "Про акцiонернi товариства". Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 14 179 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 38,21 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 1350424 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 843934 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення – 843934 шт., "проти" – 0 шт.